อรจิรา นามวงษา

ชื่อ :            นางอรจิรา  นามวงษา
                 MRS. ORNJIRA  NAMWONGSA
ตำแหน่ง : 
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :     ornjira221@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :   082-2254272กลุ่มงาน :       พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                       2. การอ่านออก เขียนได้

                       3. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                       4. โครงการโรงเรียนในฝัน

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย                                         

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ

Comments