ชื่อ :             นางสาวรัตนา  จันทร์สิน
                  MISS. RATTANA  JUNSIN
 ตำแหน่ง :     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :       rattanapnb2@esdc.go.th
 เบอร์โทรศัพท์ :   088-2735822กลุ่มงาน :   ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลtเทคโนโลยี                                          

                       2. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                       3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

                       4. การส่งเสริมการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

                      5. เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ฯ

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนาซำ

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย