วราภรณ์ ใบภักดี

ชื่อ :           นางวราภรณ์  ใบภักดี
                MRS.WARAPORN  BAIPAKDEE
ตำแหน่ง :     
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      
baipakdee@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1496501กลุ่มงาน :       วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. การศึกษาระดับปฐมวัย

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำก้อหนองไขว่                                            

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง
Comments