เทิดชาย สุขโทน

ชื่อ :
           นายเทิดชาย  สุขโทน

                MR. THERDCHAY  SUKTHON 
ตำแหน่ง :    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :      suktherd@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6298665

 


กลุ่มงาน :        1. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                     2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                      2. การประเมินอัจฉริยภาพนักเรียนนานาชาติ

                      3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

                      4. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                      5. เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ฯ

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ                                            


Comments