สมทรง ศรีอุดกัน

ชื่อ :             นายสมทรง  ศรีอุดกัน
                  MR. SOMSONG  SRIUDKAN 
ตำแหน่ง :      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :       somsong2506@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6844938 กลุ่มงาน :       ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำหนาว

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน

Comments