สละ พาดี

ชื่อ :           นายสละ  พาดี
                MR. SALA  PADE
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      salacenter05@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7354913 กลุ่มงาน :        ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                       2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาติ้วห้วยไร่

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำชุน                                            
Comments