สกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์

ชื่อ :              นายสกุลศักดิ์  ตุลยธรวงศ์
                   MR. SAKUNSAK  TULYATHONWONG 
ตำแหน่ง :        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :        sakunsak.banmai02@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1949535กลุ่มงาน :       วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

                       3. การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำหนาว 
Comments