สิริทธรา สายบุญตั้ง

ชื่อ :             นางสาวสิริทธรา  สายบุญตั้ง
                   MISS. SIRITTRA  SAIBOONTANG
ตำแหน่ง :   
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :      
jubjang.1970@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 
098-7988392กลุ่มงาน :       เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                       2. โรงเรียนดีประจำตำบล

                       3. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง

                      3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า
Comments