รินรดา ธนวังศรี

ชื่อ :           นางสาวรินรดา  ธนวังศรี
                MISS. RINRADA  THANAWANGSRI
ตำแหน่ง :     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      kurin_thai@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2041848กลุ่มงาน :        วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                       2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำชุน                                            

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาติ้วห้วยไร่
Comments