พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์

ชื่อ :              ดร.พิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์                                                                            Dr. PHICHANONG  PHADUNGSILPAIROJE (Ph.d)                                 ตำแหน่ง :      ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                                                                                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                         E-mail :       anong03@hotmail.com                                                                เบอร์โทรศัพท์ : 095-6303939                                                                                  

กลุ่มงาน :          พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานที่รับผิดชอบ : 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                  2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้                                                                                                                          3. งานวิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้                                                                                                    4. อาเซียน                                                                                                                                                    5. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่า                                                                                                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง

                      3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล

Comments