พจนา คงสัตรา

ชื่อ :             นางพจนา  คงสัตรา
                   MRS. PODJANA  KONGSUTTRA 
ตำแหน่ง :       
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :       
potjana_k@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 
089-7079165 กลุ่มงาน :        นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                       2. โครงการโรงเรียนในฝัน                                                                        

                       3. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

                       4. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง                                                                                                    2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลานบ่า

                      3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด
Comments