นิชาภัทร วิลเลี่ยมส์

ชื่อ :            ดร.นิชาภัทร วิลเลี่ยมส์                                                                                            Dr. NICHAPAT  WILLIAMS

 ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 E-mail :     nichapatw304@gmail.com

 เบอร์โทรศัพท์ : 086-4490694

กลุ่มงาน :        นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มสักตาลเดี่ยว

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
Comments