ลัดดาวัลย์ คำเขียน

ชื่อ :           นางสาวลัดดาวัลย์  คำเขียน
                MISS.  LADDAWAN  KHUMKAIN 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      kkladda2519@gmail.com      
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8143650    กลุ่มงาน :        พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                                                                      2. การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม                                                                                                                      3. นโยบายเขตสุจริต

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลานบ่า                                                                                                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง                                            

                      3. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด                    
Comments