กวินพัฒน์ ขวัญแน่น

ชื่อ :           นางสาวกวินพัฒน์  ขวัญแน่น
                MISS. KAWINNAPAT  KHUANNAN 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      pnana1999@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9565859กลุ่มงาน :  เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                      2. งานเศรษฐกิจพอเพียง

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำก้อหนองไขว่                                            
Comments