จงเหรียญ หล้ามี

ชื่อ :             นายจงเหรียญ  หล้ามี
                  MR. JONGRIAN  LAMEE
 ตำแหน่ง :     ศึกษานิเทศก์
 E-mail :       jongrian50@gmail.com
 เบอร์โทรศัพท์ :   088-2734401กลุ่มงาน :       นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                       2. โรงเรียนสุจริต

                       3. นโยบายเขตสุจริต

                       4. งานคุณธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ

                      5. หน้าที่พลเมือง

Area Based :    1. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง

                      2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มสักตาลเดี่ยว
Comments