ทำเนียบบุคลากร

   
 
ชื่อ :            นางพิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์
                   PHICHANONG  PHADUNGSILPAIROJE (Ph.d)
 ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
                   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 E-mail :     anong03@hotmail.com
 เบอร์โทรศัพท์ : 095-6303939
 

 ชื่อ :            นางนิชาภัทร วิลเลี่ยมส์

                     NICHAPAT  WILLIAMS

 ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 E-mail :       nichapatw304@gmail.com
 บอร์โทรศัพท์ : 086-4490694
 
 

ชื่อ :
             นางสาวรัตนา  จันทร์สิน
                    RATTANA  JUNSIN
 ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :       rattanapnb2@esdc.go.th
 บอร์โทรศัพท์ : 088-2735822
    

ชื่อ :              นายสกุลศักดิ์  ตุลยธรวงศ์
                     SAKUNSAK  TULYATHONWONG 
ตำแหน่ง :     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :        sakunsak.banmai02@gmail.com 
บอร์โทรศัพท์ : 089-1949535
  
 
ชื่อ :             นายสมทรง  ศรีอุดกัน
                    SOMSONG  SRIUDKAN 
ตำแหน่ง :    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail       somsong2506@gmail.com 
บอร์โทรศัพท์ : 061-6844938 
 
 

ชื่อ :
             นางพจนา  คงสัตรา
                    PODJANA  KONGSUTTRA 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      potjana_k@hotmail.com
บอร์โทรศัพท์ : 082-2254272 
 
 

ชื่อ :
           นางสาวรินรดา  ธนวังศรี
                   RINRADA  THANAWANGSRI
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      kurin_thai@hotmail.com 
บอร์โทรศัพท์ : 086-2041848
 
 
 
ชื่อ :           นายสละ  พาดี
                  SALA  PADE
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      salacenter05@gmail.com
บอร์โทรศัพท์ : 086-7354913 
 

ชื่อ :
           นายเทิดชาย  สุขโทน
                  THERDCHAY  SUKTHON 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :      suktherd@gmail.com
บอร์โทรศัพท์ : 094-6298665

 
 
 
 

ชื่อ :
           นางสาวลัดดาวัลย์  คำเขียน
                   LADDAWAN  KHUMKAIN 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      kkladda2519@gmail.com      
บอร์โทรศัพท์ : 084-8143650     
                  
 
 

ชื่อ :
           นางสาวกวินพัฒน์  ขวัญแน่น
                  KAWINNAPAT  KHUANNAN 
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      pnana1999@gmail.com
บอร์โทรศัพท์ : 097-9565859
 


 ชื่อ :           นางวราภรณ์  ใบภักดี
                   WARAPORN  BAIPAKDEE
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 E-mail :      baipakdee@hotmail.com 
บอร์โทรศัพท์ : 093-1496501
 
 

ชื่อ :
             นายจงเหรียญหล้ามี
                    JONGRIAN  LAMEE
 ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์
 E-mail :       jongrian50@gmail.com
 บอร์โทรศัพท์ :   088-2734401
 
 

ชื่อ :
            นางอรจิรา  นามวงษา
                   ORNJIRA  NAMWONGSA

ตำแหน่ง :    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :        
ornjira221@gmail.com
บอร์โทรศัพท์ :   
082-2254272
 
 

ชื่อ :
             นางสาวสิริทธรา  สายบุญตั้ง
                    SIRITTRA  SAIBOONTANG
ตำแหน่ง :   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 E-mail :      jubjang.1970@gmail.com 
บอร์โทรศัพท์ : 098-7988392